Xe số

YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/70-17 TL

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 440,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 780,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S300 Vỏ trước 2.25-17 TT và vỏ sau 2.50-17 TT
YOKOHAMA S300 Vỏ trước 2.25-17 TT và vỏ sau 2.50-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.25-17 TT và vỏ sau 2.50-17 TT .vỏ dùng ruột Dream, Wave, Cub, Max II....

Giá vỏ trước: 215,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 265,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S501 TL Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
YOKOHAMA S501 TL Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL vỏ không dùng ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 340,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL. vỏ xe không ruột Exciter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S300A Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT
YOKOHAMA S300A Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT. vỏ dùng ruột xe Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 255,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 325,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S501 TT Vỏ trước 70/90-17 TT, vỏ sau 80/90-17 TT
YOKOHAMA S501 TT Vỏ trước 70/90-17 TT, vỏ sau 80/90-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TT, vỏ sau 80/90-17 TT vỏ dùng ruột xe Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 260,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 320,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S400 Vỏ trước 2.25-17 TT và vỏ sau 2.50-17 TT
YOKOHAMA S400 Vỏ trước 2.25-17 TT và vỏ sau 2.50-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.25-17 TT và vỏ sau 2.50-17 TT.vỏ dùng ruột Dream, Wave, Cub, Max II....

Giá vỏ trước: 215,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 265,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S400A Vỏ trước 2.50-17 TT vỏ sau 2.75-17 TT
YOKOHAMA S400A Vỏ trước 2.50-17 TT vỏ sau 2.75-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.50-17 TT vỏ sau 2.75-17 TT vỏ dùng ruột xe Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike.....

Giá vỏ trước: 255,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 325,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S350 Vỏ trước 70/90-17 TT, vỏ sau 80/90-17 TT
YOKOHAMA S350 Vỏ trước 70/90-17 TT, vỏ sau 80/90-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TT, vỏ sau 80/90-17 TT vỏ dùng ruột xe Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike...

Giá vỏ trước: 265,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 325,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA S100 Vỏ trước 2.25-17 TT, vỏ sau 2.50-17 TT
YOKOHAMA S100 Vỏ trước 2.25-17 TT, vỏ sau 2.50-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.25-17 TT, vỏ sau 2.50-17 TT. vỏ dùng ruột Dream, Wave, Cub, Max II....

Giá vỏ trước: 190,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 250,000 VNĐ
Gắn miễn phí