Vỏ xe YOKOHAMA

YOKOHAMA 2.25-17 TT (S100)
YOKOHAMA 2.25-17 TT (S100)
Thông số:

2.25-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 190,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.50-17 TT (S100)
YOKOHAMA 2.50-17 TT (S100)
Thông số:

2.50-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 250,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.25-17 TT (S300)
YOKOHAMA 2.25-17 TT (S300)
Thông số:

2.25-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 215,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.50-17 TT 6PR (S300)
YOKOHAMA 2.50-17 TT 6PR (S300)
Thông số:

2.50-17 TT 6PR (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 265,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.50-17 4PR (S300A)
YOKOHAMA 2.50-17 4PR (S300A)
Thông số:

2.50-17 TT 4PR (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 255,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.75-17 TT (S300A)
YOKOHAMA 2.75-17 TT (S300A)
Thông số:

2.75-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 325,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.25-17 TT (S400)
YOKOHAMA 2.25-17 TT (S400)
Thông số:

2.25-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 215,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.50-17 TT (S400)
YOKOHAMA 2.50-17 TT (S400)
Thông số:

2.50-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 265,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 2.75-17 TT (S400)
YOKOHAMA 2.75-17 TT (S400)
Thông số:

2.75-17 (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 325,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 70/90-17 TT (S501)
YOKOHAMA 70/90-17 TT (S501)
Thông số:

70/90-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 260,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 80/90-17 TT (S501)
YOKOHAMA 80/90-17 TT (S501)
Thông số:

80/90-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 320,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA 70/90-17 TT (S350)
YOKOHAMA 70/90-17 TT (S350)
Thông số:

70/90-17 TT (Vỏ sử dụng ruột)

Giá: 265,000 VNĐ
Gắn miễn phí