DID

SÊN DID 428D 9 LY 130 MẮT GOLD
SÊN DID 428D 9 LY 130 MẮT GOLD
Thông số:

MADE IN JAPAN 428Dx130RB 9 Ly Gold

Giá: 480,000 VNĐ
Gắn miễn phí
SÊN DID 428HD 10 LY 130 MẮT GOLD
SÊN DID 428HD 10 LY 130 MẮT GOLD
Thông số:

MADE IN JAPAN 428HDx130RB 10 Ly Gold

Giá: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS WINNER GOLD
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS WINNER GOLD
Thông số:

WINNER 428HDSx120L - 15Tx44T 10 ly Gold

Giá: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS WINNER
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS WINNER
Thông số:

WINNER 428HDSx120L - 15Tx44T 10 ly

Giá: 480,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS FUTURE X 125
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS FUTURE X 125
Thông số:

FUTURE X 125 428HDSx108L - 14Tx36T 10 ly

Giá: 350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS DREAM
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS DREAM
Thông số:

DREAM 428HDSx100L - 14Tx36T 10 ly

Giá: 350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 DREAM
NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 DREAM
Thông số:

DREAM 428ADx100L - 14Tx36T 9 ly

Giá: 310,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 HONDA WAVE
NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 HONDA WAVE
Thông số:

HONDA WAVE 428ADx102L - 14Tx36T 9 ly

Giá: 310,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS WAVE RS, WAVE S, FUTURE NEO
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS WAVE RS, WAVE S, FUTURE NEO
Thông số:

WAVE RS/S, FUTURE NEO 428HDSx106L - 14Tx36T 10 ly

Giá: 360,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS HONDA MSX GOLD
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS HONDA MSX GOLD
Thông số:

HONDA MSX 428HDSx106L - 15Tx34T 10 ly Gold

Giá: 580,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS HONDA MSX
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS HONDA MSX
Thông số:

HONDA MSX 428HDSx106L - 15Tx34T 10 ly 

Giá: 390,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 SUZUKI XBIKE,  SMASH
NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 SUZUKI XBIKE, SMASH
Thông số:

X-BIKE, SMASH 428ADx102L - 14Tx36T 9 ly 

Giá: 320,000 VNĐ
Gắn miễn phí